مدیرعامل موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر