منشور اخلاقی 
 • آیین نامه و مقررات :
 • اصل پاسخ گویی : ارائه پاسخ مناسب با سعه ی صدر در کمال ادب
 • انتقاد پذیری
 • اصل قانونمداری
 • اصل احترام و اعتماد
 • اصل شفافیت
 • اصل رازداری ،تعهد و وفاداری
 • اصل برابری و انصاف
 • اصل عدم اصراف و تبذیر
 • اصل نظم و انضباط
 • اصل کار تیمی