معرفی مسئولین دفتر مرکزی موسسه

 نام پست 

نام و نام خانوادگی مسئول

 نماینده موسس مدارس پسرانه :

خداداد رضایی

 رئیس امور اداری :

اکرم السادات احمدی

 رئیس امور مالی :

سارا عابدی

 سرپرست آموزش :

صدیقه جابری

 مسئول دفتر مدیر عامل :

نگین بهرامی

 مسئول فناوری و اطلاعات (انفورماتیک) :

عبدالرحمن عبیداوی

 مسئول تعمیرات :

سام گلدار

 مسئول امور ورزش:

علی عموری نژاد

 مسئول خدمات :

فواد علویان

 رئیس امور حقوقی و پیمان ها :  سید مهدی صدیق زاده