سایت آموزشگاه ها
سامانه مدبر آموزشگاه ها
مدبر مدارس
آموزشگاه های ابتدایی 
 
دبستان پسرانه ابوذر غفاری  
دبستان پسرانه سینا  
دبستان دخترانه شکیبا  
دبستان پسرانه شهدای بسیج  
دبستان دخترانه عاطفه  
دبستان دخترانه فاطمیه  
دبستان دخترانه گل یاس  
دبستان دخترانه مهدیه  
دبستان پسرانه میلاد  
دبستان دخترانه نیایش  
دبستان پسرانه یاسین  
 
 آموزشگاه های متوسطه دوره اول 
 
دبیرستان دخترانه دوره اول رضوان  
دبیرستان پسرانه دوره اول شهدای پتروشیمی  
دبیرستان پسرانه دوره اول شهید صیاد شیرازی  
دبیرستان دخترانه دوره اول مرضیه  
دبیرستان دخترانه دوره اول نجابت  
 
آموزشگاه های متوسطه دوره دورم 
 
دبیرستان پسرانه دوره دوم خوارزمی  
دبیرستان دخترانه دوره دوم شمس تبریزی  
دبیرستان پسرانه دوره دوم شهید فکوری  
دبیرستان دخترانه دوره دوم مکتب الزهرا  
سایت های دیگر