شهریه دانش اموزان  جدید  الورود 
شهریه سال تحصیلی 1400-1399
 
      ابتدایی - پایه  پیش دبستان و اول 
 
   متوسطه اول - پایه هفتم
 
آموزش پرداخت شهریه دانش آموزان جدید الورود
 
 
شهریه دانش اموزان  میان پایه 
شهریه سال تحصیلی 1400-1399
 
  ابتدایی - پایه دوم تا ششم
 
  متوسطه اول - پایه هشتم و نهم
نکته : دانش آموزانی که امسال منتقل شده اندو سال قبل در مدرسه ی 
دیگری بوده اند جهت پرداخت شهریه باید از لینک های زیر استفاده نمایند
 
   ابتدایی - پایه دوم تا ششم
 
   متوسطه اول - پایه هشتم و نهم
 
   متوسطه دوم - پایه یازدهم و دوازدهم 
   خوارزمی
   شمس تبریزی
   شهید فکوری
   مکتب الزهرا