شهریه دانش آموزان تمامی مقاطع و پایه ها

 
پیش پرداخت شهریه دانش آموز در مقاطع مختلف

ردیف

مقطع تحصیلی

مبلغ پیش پرداخت غیر شرکتی سال 99

مبلغ پیش پرداخت شرکتی سال 99

1

پیش دبستانی

11،000،000

5،500،000

2

دبستان

17،000،000

8،500،000

3

دبیرستان دوره اول

21،000،000

10،500،000

4

دبیرستان دوره دوم دهم و یازدهم

31،000،000

15،500،000

دبیرستان دوره دوم دوازدهم

41،000،000

20،500،000