آگهی ثبت نام دانش آموزان 
 آگهی پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی پیش دبستانی و پایه اول ابتدایی سال تحصیلی 1401-1400
 
 لطفا برای نمایش آگهی  اینجا لینک کلیک کنید
 
 فایل تاییدیه امور اداری را می توانید از این مکان دانلود کنید
 
 
پیش ثبت نام دانش آموزان  ابتدایی 
 لینک های پیش ثبت نام در دبستان های موسسه
سال تحصیلی 1401-1400
 پیش دبستان و پایه های اول تا ششم ابتدایی
 
  تاریخ پیش ثبت نام پیش دبستان و اول ابتدایی پایان یافت
 مدارس بعد از تکمیل ظرفیت لینک خود را خواهند بست
 
 پرداخت شهریه از همین لینکها و از قسمت پیگیری ثبت نام قابل پرداخت می باشد
 

راهنمای پیگیری ثبت نام و پرداخت شهریه

 
 
راهنمای پیش ثبت نام اولیای محترم 
 
 
پیش ثبت نام دانش آموزان سال جدید 
 لینک های پیش ثبت نام در دبیرستان های  موسسه
سال تحصیلی 1401-1400
پایه های هفتم تا نهم متوسطه اول
پایه های دهم تا دوازدهم متوسطه دوم
 
 پیش ثبت نام میان پایه های متوسطه اول و دوم
 مدارس بعد از تکمیل ظرفیت لینک خود را خواهند بست
 
 پرداخت شهریه از همین لینکها و از قسمت پیگیری ثبت نام قابل پرداخت می باشد
 
 دبیرستان های متوسطه اول
 
 
بخش دوم 

راهنمای پیش ثبت نام میان پایه کلیه مقاطع بخش اول