مقطع ابتدایی
مقطع متوسطه اول
مقطع متوسطه دوم
 
 
تازه ها
استعلام سرویس کولر های مدارس ناحیه صنعتی موسسه
استعلام سرویس کولر های مدارس ناحیه صنعتی موسسه  

افراد یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این استعلام نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ   نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر (دبیر کمیسیون معاملات ) نموده و رسید اخذ نمایند.


استعلام سرویس کولر های مدارس شهرک بعثت موسسه
استعلام سرویس کولر های مدارس شهرک بعثت موسسه  

افراد یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این استعلام نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ   نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر (دبیر کمیسیون معاملات ) نموده و رسید اخذ نمایند.


سامانه جدید فیش حقوقی
راه اندازی سامانه فیش حقوقی جدید موسسه 

نظرسنجی انتخاب رشته هنرستان های جدید شهرک بعثت
اطلاعیه ها
سامانه های ارتباطی
امور شهریه
    منابع انسانی      
کارگزینی
آموزش
اداری