بازیابی کلمه عبور
دانش آموز گرامی در صورت فراموش کردن کلمه عبور خود، لصفا جهت بازیابی آن به متصدی کامپیوتر مدرسه خود مراجعه نمایید.