استعلام بازسازي سرويس بهداشتي مهديه
 استعلام قیمت عملیات بازسازی و نوسازی سرویس بهداشتی دبستان مهدیه واقع درناحیه صنعتی  218دستگاه
 افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این استعلام نیاز است فایل زیر را دانلود و   چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی   پتروشیمی ماهشهر   نمایند .
 استعلام بازسازي سرويس بهداشتي مهديه 
 توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  30  بهمن ماه 1400 می باشد.
 پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.