متقاضیان آموزش
اطلاعیه
 فرم های جدید پیش ثبت نام متقاضان اشتغال در همین صفحه قرار گرفته است .
متقاضیان تعمیرات
    تاسیسات
    برق
    ساختمان
متقاضیان خدمات
 
   انبارها
   تامین
  آزمایشگاه و کارگاه
 
 
متقاضیان اداری
آموزش ثبت نام در سامانه متقاضیان اشتغال